Get the Flash Player to see this rotator.

Điều lệ sửa đổi Năm 2017

Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo Nghị Quyết số 044/ĐHCĐ-NQ ngày 23/6/2017 của Hội đồng Quản trị .

Vui lòng tải về máy :  

 

Điều lệ công ty đã sửa đổi năm 2016

Vui lòng tải về :  

 

Điều lệ công ty sửa đổi năm 2013

Điều lệ công ty sửa đổi năm 2013

Xin vui lòng tải về máy   

 

Điều lệ Công ty Cổ phần dệt may Thắng Lợi

Điều lệ Công ty :  Tải về :